Συμμετοχή σε νομικές δημοσιεύσεις το 1ο τετράμηνο του 2010

O κ. Γιάννης Κελεμένης ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του ελληνικού κεφαλαίου για την ελληνική ενεργειακή νομοθεσία για την 23η έκδοση του φημισμένου συλλογικού τόμου “Energy Law & Regulation in the EU” του εκδοτικού οίκου Sweet & Maxwell. Ο κ. Κελεμένης, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του ελληνικού κεφαλαίου από το 2003, επικαιροποιεί το κεφάλαιο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η νέα έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2010. Ο κ. Κελεμένης επικαιροποίησε επίσης το κεφάλαιο για την Ελλάδα στο διεθνή συλλογικό τόμο Getting the Deal Through για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εκμετάλλευση, μεταφορά, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, φορολόγηση, έλεγχο ανταγωνισμού του πετρελαίου και των παράγωγων προϊόντων αυτού στην Ελλάδα (“Oil Regulation”). Η εν λόγω έκδοση δημοσιεύεται σε τριάντα περίπου διαφορετικά κράτη. Ο κ. Θανάσης Κυριακόπουλος ολοκλήρωσε τη συγγραφή του κεφαλαίου για την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό συλλογικό τόμο που θα δημοσιευτεί από το φημισμένο εκδοτικό οίκο του πανεπιστημίόυ του Κέιμπριτζ (Cambridge University Press) εντός του 2010 με θέμα την εφαρμογή και εναρμόνιση της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ για το καθεστώς των διασυνοριακών συγχωνεύσεων (cross-borders mergers). Οι κ.κ. Παπαντωνίου και Λαζαρίδου, εταίροι της Κελεμένης και Συνεργάτες, επικαιροποίησαν το άρθρο τους για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια, το οποίο θα δημοσιευθεί στην 2η έκδοση του διεθνούς τόμου του Oxford University Press για την αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων. Το εν λόγω άρθρο είχε αρχικά δημοσιευθεί το έτος 2008 και τώρα συμπληρώθηκε με πρόσφατη νομολογία, προκειμένου να εμπεριέχει τις τελευταίες εξελίξεις των δικαστικών αποφάσεων. Η κ. Λαζαρίδου ενημέρωσε επίσης το κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, το οποίο δημοσιεύει από το έτος 2007 στο τεύχος του “Getting the Deal through – Public Procurement”. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται το εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, η ικανότητα και διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η δικαστική επίλυση των διαφορών που απορρέουν από αυτές. Η κ. Μάνια Τσουμήτα ολοκλήρωσε τη σύνταξη του ελληνικού κεφαλαίου για τη 2η έκδοση του συλλογικού τόμου “Media, Advertising and Entertainment Law through the World”, που θα εκδοθεί με επιμέλεια του διεθνούς δικτύου δικηγορικών γραφείων MULTILAW, του οποίου η Κελεμένης & Συνεργάτης είναι μέλος. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει αναφορά και ανάλυση των κυριότερων νομοθετημάτων στους τομείς των Μ.Μ.Ε, Διαφήμισης, Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με αναλυτικές παραπομπές στην πρόσφατη ελληνική νομολογία. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε σε δύο τόμους τον Απρίλιο του 2008 και περιλάμβανε συνολικά 32 κεφάλαια. Η δεύτερη έκδοση θα κυκλοφορήσει εντός του 2010. Η κ. Κωνσταντίνα Σουλτάτη δημοσίευσε στο “PLC Cross-Border Restructuring and Insolvency Handbook 2010/11” το κεφάλαιο για την πτώχευση επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Σουλτάτη ανέλυσε τις μορφές εξασφάλισης του δανειστή κατά το ελληνικό δίκαιο, τόσο εμπράγματης (ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης) όσο και ενοχικής (εγγύηση). Περαιτέρω, περιέγραψε τη διαδικασία της πτώχευσης, του πτωχευτικού συμβιβασμού και του σχεδίου αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, όπως ρυθμίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα. Η κ. Μαργαρίτα Μάτση δημοσίευσε στο Employer Labor Handbook της Multilaw το κεφάλαιο για το ελληνικό εργατικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Μάτση στο εν λόγω άρθρο έκανε πλήρη ανάλυση του ελληνικού εργατικού δικαίου, καθώς ανέπτυξε τόσο τις πηγές του και το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση απασχόλησης των υπαλλήλων σε αλλοδαπές εταιρείες ή σε άλλο κράτος, όσο και σημαντικά ζητήματα που εμπίπτουν σε αυτό, όπως η πρόσληψη των υπαλλήλων, οι αποδοχές, τα επιδόματά τους και τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και η λύση της σχέσης εργασίας. Η κ. Ηρώ Σταματάκη δημοσίευσε στο δεύτερο τόμο του “PLC Cross-Border Dispute Resolution Handbook 2010/11” το κεφάλαιο που αφορούσε στη διαιτητική διαδικασία στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαιτητικής επίλυσης διαφορών σε σύγκριση με τη δικαστική επίλυσή τους, τη διαδικασία ορισμού του διαιτητικού δικαστηρίου, τα κωλύματα διορισμού διαιτητών και επιδιαιτητή, τους όρους προσβολής των διαιτητικών αποφάσεων και τις δαπάνες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.