Το ΚΑΠΕ αναθέτει νομικό έργο στην Κελεμένης & Συνεργάτες

Κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικού εμπειρογνώμονα για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα Συμβάσεων Εγγυημένης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΕΑ) με Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) στο πλαίσιο προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών από Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Αντικείμενο του έργου είναι:

1. Η εξέταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών που σχετίζονται με τη δημοπράτηση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων/υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου τομέα & ιδιωτικού με χρηματοδότηση του κατασκευαστικού κόστους
2. Η επικαιροποίηση των σχετικών προσχεδίων και προγενέστερων εισηγήσεων με βάση τόσο την εθνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία
3. Η εξέταση των φορολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στον ιδιωτικό τομέα.
4. Η εξέταση υφιστάμενων προτύπων κειμένων τεκμηρίωσης νομικών απαιτήσεων και διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής.
5. Η διερεύνηση δυνατοτήτων προσαρμογής και εξειδίκευσης του εθνικού πλαισίου.
6. Η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των απαραίτητων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη αυτών των χρηματοδοτικών μηχανισμών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.