Υποστήριξη σε θέματα εργατικού δικαίου στη διεθνή φαρμακευτική εταιρεία Solvay

Κατόπιν σχετικής εντολής, η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέσχε στη διεθνή φαρμακευτική εταιρεία Solvay τον Ιούνιο του 2009 νομική υποστήριξη για την κατάρτιση και λύση συμβάσεων εργασίας με τους υπαλλήλους της και τα διευθυντικά στελέχη της. Συγχρόνως, η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέσχε στη Solvay μία επισκόπηση των διατάξεων της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Η Επισκόπηση αυτή ήταν μέρος του έργου που ανέθεσε η Solvay στο δικηγορικό δίκτυο First Law International, του οποίου η Κελεμένης & Συνεργάτες είναι μέλος, αναφορικά με την επισκόπηση εργατικού δικαίου σε 30 περίπου χώρες.