Συμβουλές εργατικού κι εταιρικού δικαίου στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΟΝ

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των ελληνικών θυγατρικών της, η διεθνής ασφαλιστική εταιρεία AON ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικής υποστήριξης και τη σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα εταιρικού και εργατικού δικαίου.