Προσβολή για λογαριασμό της φαρμακοβιομηχανίας ΚΛΕΒΑ της διαδικασίας απόδοσης του rebate υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών από την πώληση φαρμάκων

Με το ν. 3408/2005 καθιερώθηκε υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τιμή ανάκτησης (rebate) των φαρμακευτικών προϊόντων που διαθέτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες σε ασφαλισμένους. Βάσει της τιμής ανάκτησης επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρίες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέρος των ποσών που καλύφθηκαν από το Δημόσιο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς. Ωστόσο, το σύνολο της φαρμακοβιοχημανίας έχει εναντιωθεί στη μεθοδολογία με βάση την οποία προκύπτει το ύψος του rebate διότι, μεταξύ άλλων, η υπ’ αριθ. Φ. 42000/14734/532/22-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 3408/2005, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της sxetik;hs νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας του επιβαλλόμενου μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Tο Δεκέμβριο του 2008 η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε, για λογαριασμό της φαρμοκοβιομηχανίας ΚΛΕΒΑ, την προσβολή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων των σχετικών πράξεων του Υπουργείου Απασχόλησης, με τις οποίες η ΚΛΕΒΑ κλήθηκε να καταβάλει τα ποσά του rebate. Με την προσφυγή ζητείται η ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων διότι αυτές στερούνται της νόμιμης αιτιολογίας και θεμελιώνονται σε αντισυνταγματικό θεσμικό πλαίσιο.