Παροχή νομικών συμβουλών στην εταιρεία ανάπτυξης εμπορικών κέντρων Sonae Sierra

Τον Ιούνιο του 2009 η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέσχε νομικές υπηρεσίες στην εταιρεία Sonae Sierra, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής εμπορικών κέντρων, σε ζητήματα εργατικού δικαίου. Η νομική συμβολή της Κελεμένης & Συνεργάτες αφορούσε ιδίως στην κατάρτιση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς επίσης σε ζητήματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η παροχή συμβουλών εργατικού δικαίου από την Κελεμένης & Συνεργάτες στις θυγατρικές της Sonae Sierra στην Ελλάδα υπό καθεστώς μόνιμης συνεργασίας.