Η Κελεμένης & Συνεργάτες συντάσσει τη δευτερογενή νομοθεσία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη σύνταξη των κανονιστικών κειμένων για το νεοσυσταθέν «Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο». Το Αρχείο συνεστήθη με το νόμο 3444/2006 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διάσωση και διατήρηση οπτικοακουστικών και πρωτογενώς ψηφιακών έργων προκειμένου να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Μολονότι εποπτεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, το Αρχείο διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη σύνταξη όλων των κατ΄εξουσιοδότηση του ν. 3444/2006 κειμένων, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα που διέπει τη διοίκηση και λειτουργία του Αρχείου και τις υπουργικές αποφάσεις σχετικά με (α) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Αρχείου, (β) την οικονομική διαχείριση του Αρχείου, (γ) τους όρους και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών και (δ) τους όρους και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης έργων.