Η Κελεμένης & Συνεργάτες λαμβάνει εντολή από την Clifford Chance

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από την Clifford Chance, προκειμένου να παράσχει, για λογαριασμό εταιρίας παραγωγής αναψυκτικών, συμβουλές σχετικά με την ελληνική νομοθεσία για τις γυάλινες συσκευασίες. Η σχετική γνωμοδότηση επικεντρώθηκε στους κανόνες, τα κριτήρια και τα όρια που τίθενται από την ελληνική νομοθεσία για τις γυάλινες συσκευασίες, το βαθμό που οι κανόνες αυτοί συμμορφώνονται με τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, τα συστατικά των συσκευασιών για τα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί, καθώς και την ανάλυση των κριτηρίων, ορίων και υποχρεώσεων γνωστοποίησής τους με βάση τους κανόνες αυτούς. Οι δικηγόροι Α. Μπάγιας και Ι. Λαζαρίδου χειρίστηκαν την υπόθεση.