Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για αγγλική εταιρία σε επιχειρηματική συμμετοχή της Barclays

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκλήρωσε για λογαριασμό της αγγλικής εταιρίας συμμετοχών Stelow Ltd και της ελληνικής θυγατρικής της Youtravel.com Α.Ε. την επιχειρηματική συμμετοχή της Barclays Ventures στο μετοχικό κεφάλαιο της holding εταιρίας Stelow Ltd. Η αποτίμηση της συμμετοχής της Braclays ανέρχεται στο ποσό των 22.000.000 ευρώ. Αντικείμενο της νεοσυσταθείσας εταιρίας Youtravel.com είναι η παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Πέραν της διαμόρφωσης της σύμβασης επιχειρηματικής συμμετοχής και των διαφόρων παρεπόμενων εξασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, οι δικηγόροι κ.κ Μπάγιας και Κελεμένης συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, στη διενέργεια του νομικού ελέγχου των εταιριών και στην υπογραφή των συμβάσεων στο Λονδίνο. Ο κ. Κελεμένης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της αγγλικής εταιρίας ως ένας εκ των διευθυντών της.