Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Lloyd’s σχετικά με τη μεταφορά της Οδηγίας IDD στο ελληνικό δίκαιο

Η Lloyd’s ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD (Insurance Distribution Directive) στην Ελλάδα και την αντιπαραβολή της με την εφαρμογή σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).