Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας «Υδρόγειος» στην πώληση της συμμετοχής της στην κυπριακή θυγατρική της και την τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SOLVENCY II

Η εταιρεία ενήργησε για την ασφαλιστική εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες στην ασφάλιση ζημιών, για την πώληση της συμμετοχής της σε Κυπριακή θυγατρική της. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της συμμετοχής της στη διαμόρφωση των συμβατικών κανόνων, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την τήρηση όλων των διαδικαστικών και τυπικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία SOLVENCY II προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την εποπτεύουσα αρχή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η Οδηγία  SOLVENCY II  είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που κωδικοποιεί και εναρμονίζει την ενωσιακή ασφαλιστική νομοθεσία.