Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την EgyptERA, τη ρυθμιστική αρχή ηλεκτρισμού της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αιγυπτιακής αγοράς ηλεκτρισμού

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην EgyptERA, τη ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου, για την αναδιοργάνωση και τη σταδιακή μετάβαση της αιγυπτιακής αγοράς ηλεκτρισμού στον ανταγωνσιμό. Ο διευθύνων εταίρος Γιάννης Κελεμένης επιλέχθηκε ως ο νομικός εμπειρογνώμονας για τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο κ. Κελεμένης θα αναλάβει κυρίως τη σύνταξη του κώδικα προμήθειας ηλεκτρισμού και το σχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών διαφάνειας της Αρχής κατά την αδειοδότηση. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελείται από πολυεθνική κοινοπραξία.