Η Κελεμένης & Συνεργάτες στη νικήτρια κοινοπραξία για την παροχή νομικών συμβουλών σε επτά μεγάλους δήμους της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Μια σημαντική σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανατέθηκε στην κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Κελεμένης & Συνεργάτες για έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε επτά μεγάλους δήμους της Αττικής. Οι συγκεκριμένοι δήμοι συνεργάστηκαν ώστε να ξεκινήσουν κοινά έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έργα ΑΠΕ με καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Τα έργα αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημοτικά κτήρια, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 3.2 μεγαβάτ (MW) στις οροφές των εν λόγω κτηρίων και τοποθέτηση νέων λαμπτήρων οδοφωτισμού. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται να φτάσει τα 45.6 GWh ετησίως και η παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας τα 4.8 GWh ετησίως. Το συνολικό κόστος για τις παρεμβάσεις θα φτάσει περίπου  τα €20 Μ€ και η χρηματοδότηση της συμβουλευτικής κοινοπραξίας περίπου στο €1 εκ.  Για την επίτευξη των στόχων του το έργο θα επικεντρωθεί στην καλύτερη δυνατή ομαδοποίηση των δημοτικών έργων ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, εύλογος χρόνος αποπληρωμής και διασπορά του κινδύνου.

Η νικήτρια κοινοπραξία PRODESA είναι η πρώτη που αναλαμβάνει τέτοια δράση στην Ελλάδα και σκοπό της έχει να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργοποίηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Για το λόγο αυτό η κοινοπραξία του έργου συγκέντρωσε βασικούς φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο ενεργειακής απόδοσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμμετοχικής Χρηματοδότησης και οργανισμούς με τεχνική, οικονομική και νομική εξειδίκευση.