Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέσχε νομική συνδρομή σχετικά με την εγκατάσταση της GraftonSpengler Fox Hellas στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε νομικές συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά των γραφείων της εταιρείας GraftonSpengler Fox Hellas. Η GraftonSpengler Fox Hellas ανήκει στο διεθνή όμιλο GraftonSpengler Fox που παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης προσωπικού σε 16 χώρες.