Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στο Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE-CAO) αναφορικά με ζητήματα διασυνοριακής άμεσης και έμμεσης φορολόγησης

Το Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE-CAO) ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με ζητήματα διασυνοριακής άμεσης και έμμεσης φορολόγησης που πιθανόν να ανακύψουν από τη διενέργεια δημοπρασιών από το SEE-CAO. Οι εν λόγω δημοπρασίες διενεργούνται για λογαριασμό των κατά τόπους Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορούν την κατανομή της διασυνοριακής δυναμικότητας, καθώς και τη χρέωση/τιμολόγηση της δυναμικότητας αυτής. Το SEE-CAO ιδρύθηκε, κατά το δίκαιο του Μαυροβουνίου, από τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αλβανίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Π.Γ.Δ.Μ, της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Τουρκίας και του Κοσσυφοπεδίου. Σκοπός του είναι να διευθετήσει την έλλειψη ενός περιφερειακού μηχανισμού για το συντονισμό δημοπρασιών για πρόσβαση στα δίκτυα διασυνοριακής ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη διαχείριση της συμφόρησης. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.