Η Κελεμένης & Συνεργάτες κερδίζει διεθνή διαγωνισμό της Ενεργειακής Κοινότητας στη Βιέννη για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού η Ενεργειακή Κοινότητα (The Energy Community), ο διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ενιαία ενεργειακή αγορά Ε.Ε. και βαλκανικών χωρών, επέλεξε τη δικηγορική εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την καταγραφή και επεξεργασία των νομικών προβλημάτων για τη σύσταση, λειτουργία και συμμετοχή του Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Coordinated Auction Office in South Eastern Europe). Η ίδρυση του Συντονιστικού Γραφείου αποφασίστηκε την 27.06.2008 από το Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας (δηλ. αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου η Αλβανία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η πΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και το Κόσσοβο) κλήθηκαν να εφαρμόσουν την από 09.11.2006 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί τροποποίησης του Παραρτήματος του Κανονισμού 1228/2003 για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του εν λόγω Παραρτήματος, ιδρύθηκε η επονομαζόμενη όγδοη γεωγραφική περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει δεκατρείς περιοχές και συγκεκριμένα τα κράτη της Αλβανίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Κροατίας, πΓΔΜ, Μαυροβουνίου, Σερβίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ιταλίας, καθώς και την περιοχή του Κοσσόβου. Τη δημιουργία της όγδοης γεωγραφικής περιφέρειας ακολούθησαν έντονες προσπάθειες για τη σύσταση ενός Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει τον κεντρικό φορέα για την εισαγωγή ενός κοινού συντονιστικού μηχανισμού διαχείρισης της συμφόρησης και της διαδικασίας κατανομής της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες της από 09.11.2006 Απόφασης. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε να εκπονήσει την ανωτέρω μελέτη και για τις δεκατρείς (13) χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, να καταγράψει και αναλύσει όλα τα ενδεχόμενα νομικά και διοικητικά εμπόδια που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη λειτουργία του ανωτέρω θεσμού και να προτείνει τις κατάλληλες νομικές λύσεις για την άρση των σχετικών εμποδίων. Το έργο θα ξεκινήσει την 1.12.2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2009.