Η Κελεμένης & Συνεργάτες γνωμοδοτεί για την ασφαλιστική εταιρεία ΑΟΝ σχετικά με την ευθύνη των διαμεσολαβούντων κατά το ελληνικό δίκαιο

Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε συμβουλές στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΟΝ αναφορικά με την έκταση περιορισμού της ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων και το επιτρεπτό τέτοιου περιορισμού σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Η γνωμοδότηση περιελάμβανε την εξέταση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ένας τέτοιος περιορισμός είναι έγκυρος και επιτρεπτός.