Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιτυγχάνει την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ορκωτού ελεγκτή σε βάρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία πέτυχε την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε βάρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για λογαριασμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας. Η αξίωση γεννήθηκε από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ορκωτός λογιστής-ελεγκτής συνέβαλε στην χειραγώγηση μετοχών εισηγμένης αλυσίδας σουπερμάρκετ και για το λόγο αυτό του επέβαλε υψηλό πρόστιμο. Αρχικά, η Κελεμένης & Συνεργάτες πέτυχε την ακύρωση του προστίμου ως αβάσιμου και ύστερα  ζήτησε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε βάρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πρόσφατη αυτή απόφαση είναι η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα.