Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί στο πλαίσιο της διεθνούς εξαγοράς της Johnson & Johnson

Η εταιρεία ενήργησε για το ελληνικό μέρος της διεθνούς εξαγοράς της Johnson & Johnson. Το έργο της Κελεμένης & Συνεργάτες περιελάμβανε την επισκόπηση των συμβάσεων καθώς και την εξέταση εταιρικών θεμάτων και τη διάθρωση της νέας ελληνικής επιχειρηματικής μονάδας.