Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί ως νομικός σύμβουλος στην εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρείας General Union

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε χρέη νομικού συμβούλου στο πλαίσιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης που εκκίνησε μετά την οριστική ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union). Η ανάκληση της άδειας αποφασίστηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) την 21.9.2009 μαζί με αυτή των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL Trust) και Γ.Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ.