Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τις εμπράγματες ασφάλειες σε κοινοπρακτικό δάνειο €95 εκατομμυρίων

Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέχτηκε από τη διοργανώτρια και εκπρόσωπο των ομολογιούχων σε κοινοπρακτικό (ομολογιακό) δάνειο, για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην κοινοπραξία των επτά ελληνικών τραπεζών. H εντολή αφορά κατά κύριο λόγο τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού χρέους του δανειοδοτούμενου εισηγμένου ελληνικού ομίλου εταιρειών. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε να συντάξει τις συμβάσεις σύστασης ενεχύρου, να ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των συμβάσεων αυτών.