Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Prenatal σχετικά με την εφαρμογή κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων

Η εταιρεία παρείχε τη νομική συνδρομή της στην Prenatal για τη συμμόρφωση της τελευταίας με τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη σήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων της κατά την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Η σχετική γνωμοδότηση ήταν μέρος διεθνούς έργου της Prenatal που στόχευε στη διασφάλιση της εφαρμογής των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για τη συσκευασία και τη σήμανση προϊόντων.