Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Georgian Post, την κρατική εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Γεωργίας, σχετικά με τη σύσταση ελληνικής θυγατρικής

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε για λογαριασμό της Georgian Post, της κρατικής εταιρείας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών της Δημοκρατίας της Γεωργίας, τη σύσταση ελληνικής θυγατρικής, τη φορολογική έναρξη της εταιρείας, τη ρυθμιστική της συμμόρφωση και τη λήψη σχετικής άδειας από την ΕΕΤΤ και τη χορήγηση άδειας παραμονής και απόκτησης ελληνικού ΑΦΜ στους αλλοδαπούς διευθυντές και υπαλλήλους της Georgian Post.