Η Κελεμένης και Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Stryker, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, επί του ελληνικού δικαίου της αποκλειστικής διανομής

Η εταιρεία Stryker ανέθεσε στην Κελεμένης και Συνεργάτες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ελβετική θυγατρική της επί σύμβασης αποκλειστικής διανομής διεπόμενης από το ελληνικό δίκαιο. Η Κελεμένης και Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εφαρμογής του ελληνικού δικαίου και, συγκεκριμένα, επί της εναρμόνισης με την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ για τον συντονισμό της νομοθεσίας των Κρατών-μελών σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους εμπορικούς αντιπροσώπους και την εφαρμογή της στους αποκλειστικούς διανομείς. Η Stryker είναι μία εκ των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Σήμερα απασχολεί 20.000 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της υπερβαίνει τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.