Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενεργεί για την πώληση του 85% της διεθνούς ταξιδιωτικής εταιρείας Youtravel.com στην FTI Touristik και τη μετέπειτα αναδιάρθρωσή της

Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενήργησε για την πώληση του 85% της διεθνούς ταξιδιωτικής εταιρείας Youtravel.com στην FTI Touristik, έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς παρόχους της Γερμανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία χειρίστηκε ζητήματα εταιρικού δικαίου και δικαίου συμβάσεων, τα οποία εκτείνονταν από τη σύνταξη του συμφωνητικού των μετόχων και την τροποποίηση του καταστατικού των μητρικών εταιρειών και των βρετανικών και ελληνικών θυγατρικών τους έως την παροχή συμβουλών σε ζητήματα φορολογικού δικαίου και συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις.