Η Clifford Chance αναθέτει στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη μελέτη και γνωμοδότηση επί θεμάτων εργατικού δικαίου στο πλαίσιο διασυνοριακής εταιρικής αναδιάρθρωσης

Η εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε συμβουλές στην Clifford Chance για το χειρισμό θεμάτων εργατικού δικαίου που ανέκυψαν στο πλαίσιο διασυνοριακής αναδιάρθρωσης μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Τα θέματα που επεξεργάστηκε η Κελεμένης & Συνεργάτες αφορούσαν στην εφαρμογή και τις επιπτώσεις της Οδηγίας για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (94/45), τις διαδικασίες, το κόστος και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις απολύσεις υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και στην εναρμόνιση των διατάξεων του ελληνικού νόμου για τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, με την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2001/23/ΕΚ).