Γνωμοδότηση για εκτέλεση αγγλικής δικαστικής απόφασης που υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο σε καταβολή αποζημίωσης €2.800.000

Το Μάρτιο του 2009 η αγγλική δικηγορική εταιρεία Reynolds Porter Chamberlain ζήτησε από την Κελεμένης & Συνεργάτες να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αγγλικής δικαστικής απόφασης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση αφορά στην καταβολή από το ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης €2.800.000 πλέον δικαστικών εξόδων που υπολογίζονται σε περίπου €5.000.000. Η απόφαση εκδόθηκε από το αρμόδιο αγγλικό δικαστήριο (High Court) και κατέστη αμετάκλητη στα τέλη Ιανουαρίου του 2009.