Χορήγηση προσωρινής διαταγής από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναστολή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού λόγω παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2009 η Κελεμένης & Συνεργάτες πέτυχε για εντολέα της, με χορήγηση σχετικής προσωρινής διαταγής από το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ), την αναστολή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας λόγω παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού. Η παραβίαση συνίστατο στο γεγονός ότι οι όροι και προδιαγραφές της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού υποδείκνυαν άμεσα συγκεκριμένες και μόνον επιχειρήσεις και επέβαλαν δυσμενείς όρους σε σχέση με τον σκοπό του έργου, αποκλείοντας έτσι τη συμμετοχή προμηθευτών και παρακωλύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό.