Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Bulgarian Energy Holding (BEH) στην εξαγορά ποσοστού στο σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη

Η BEH ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να ενεργήσει για λογαριασμό της στην εξαγορά ποσοστού στην εταιρεία Gastrade Α.Ε., το εταιρικό όχημα που συστάθηκε από τον όμιλο Κοπελούζου για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού υγροποιημένου αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη. Ο σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αεραγωγού μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα προωθείται στο εθνικό σύστημα μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ελλάδας και στη συνέχεια σε άλλες χώρες. Η BEH έχει ηγετική θέση στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου της Βουλγαρίας και μέσω της εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια. Ανήκει στο Βουλγαρικό Δημόσιο και είναι η μεγαλύτερη Δημόσια Επιχείρηση της Βουλγαρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Έχει στην ιδιοκτησία της τις κύριες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στη Βουλγαρία καθώς και τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το 2015 το μερίδιο αγοράς της στην αγορά ηλεκτρισμού ανερχόταν στο 59%, διέθετε εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής ηλεκτρισμού 6,3 GW και παρήγαγε 29.24 TWh ηλεκτρικής ενέργειας. H BEH είναι ο διάδοχος της πρώην κρατικής εταιρείας NEFT I GAZ, η οποία συστάθηκε το 1973 και αργότερα μετονομάστηκε σε BULGARGAZ.