Αθώωση εργαζομένων στο παράρτημα του Πανεπιστημίου La Verne

Αθώωση των κατηγορουμένων – εντολέων της σε ποινική υπόθεση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, και μάλιστα σημαντικού ύψους, πέτυχε η Κελεμένης & Συνεργάτες τον Απρίλιο του 2009. Παρά την προβλεπόμενη από το νόμο συνδρομή και του στοιχείου του δόλου για την καταδίκη στο συγκεκριμένο αδίκημα, τα ελληνικά δικαστήρια σπανίως αθωώνουν εκδότες ακάλυπτων επιταγών και σχεδόν πάντα αντιμετωπίζουν την ποινική ευθύνη των εκδοτών ως αντικειμενική. Η αθώωση των εντολέων της Κελεμένης & Συνεργάτες εντάσσεται στο χειρισμό της υπόθεσης της αιφνίδιας παύσης εργασιών το Σεπτέμβριο του 2004 του ελληνικού φορέα χορήγησης του προγράμματος του αμερικανικού Πανεπιστημίου La Verne. Οι εντολείς της Κελεμένης & Συνεργάτες ήταν εργαζόμενοι στο τοπικό σωματείο με δικαίωμα υπογραφής. Η αθωωτική απόφαση αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της υπ’ αριθμόν 7262/2008 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Σωματείου “Κολλέγιο Λα Βερν”, που εκπροσωπήθηκε από την Κελεμένης & Συνεργάτες, κατά του αμερικανικού Πανεπιστημίου La Verne. Με την εν λόγω απόφαση έγινε δεκτή η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου του Σωματείου και αναγνωρίσθηκε ότι οι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) που καταρτίσθηκαν μεταξύ του Πανεπιστημίου La Verne και του τοπικού Σωματείου ήταν απολύτως εικονικές και στόχευαν να κατασκευάσουν την υποτιθέμενη ανεξαρτησία των δύο φορέων. Και τούτο προκειμένου το Πανεπιστήμιο La Verne να μη βαρύνεται με τις οικονομικές υποχρεώσεις του παραρτήματός του.