Άσκηση αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για τον επιμερισμό του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Για λογαριασμό ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, η Κελεμένης & Συνεργάτες προέβη στην άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία καθορίστηκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) και προσδιορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού και επιμερισμού του ετήσιου κόστους τους, καθώς και αίτησης αναστολής της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων. Η αίτηση ακύρωσης εστιάζει στη συμμόρφωση της ελληνικής κανονιστικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο κι έχει ως αντικείμενο την καταβολή του ανταλλάγματος για την παροχή των ΥΚΩ στη ΔΕΗ.