Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) για την αναδιάρθρωσή του σύμφωνα με τους κοινοτικούς στόχους

Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την εκπόνηση μελέτης με προτάσεις νομοθετικού και θεσμικού χαρακτήρα με σκοπό την προσαρμογή του μοντέλου λειτουργίας του στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το έργο συνδέεται στενά με τις επικείμενες αλλαγές εντός του 2014, όταν η ελληνική αγορά ενέργειας θα συγκλίνει ακόμη περισσότερο με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά μέσω της σύζευξης των επιμέρους αγορών της περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό ο ΛΑΓΗΕ έχει ήδη προτείνει μέτρα για την άρση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή του μοντέλου λειτουργίας του στα ευρωπαϊκά δεδομένα (Target Model). Η συνδρομή της Κελεμένης & Συνεργάτες εντάσσεται στη διαδικασία της σταδιακής μετεξέλιξης του ΛΑΓΗΕ από το μοντέλο της υποχρεωτικής κοινοπρακτικής οργάνωσης σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό ελεύθερων συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας (και των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων της). Στο πλαίσιο του έργου που ανέλαβε, η Κελεμένης & Συνεργάτες θα επεξεργαστεί και προτάσεις για τον εξορθολογισμό των πιστωτικών κινδύνων που αναλαμβάνει ο ΛΑΓΗΕ και την αντιμετώπιση αφενός του προβλήματος ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου της ταμειακής ρευστότητας του Λειτουργού.