Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέγεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τη νομική και φοροτεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη της αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα


Κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, η Κελεμένης & Συνεργάτες αναδείχθηκε ανάδοχος στο έργο του ΚΑΠΕ (http://www.cres.gr/kape/index.htm) για την εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών νομικού και φοροτεχνικού περιεχομένου για την υποστήριξη της ανάπτυξης αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και ειδικά των εφαρμογών στο Δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη και παρακολούθηση εφαρμογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» που υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Κύριο αντικείμενο του έργου, που θα έχει διάρκεια περίπου ενός έτους, είναι η παροχή νομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) μεταξύ δημοσίων φορέων και εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ). Για το σκοπό αυτό, η Κελεμένης & Συνεργάτες θα παρέχει υποστήριξη στα ακόλουθα: 1. Αναγνώριση θεσμικών εμποδίων για την εφαρμογή έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 2. Υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση και άρση των θεσμικών εμποδίων για την εφαρμογή ΣΕΑ στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 3. Καθορισμό του αναλυτικού πλαισίου διαδικασίας προκηρύξεων έργων ΣΕΑ καθώς και διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση έργων ΣΕΑ στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία για την ανάθεση και υλοποίηση τέτοιων έργων. 4. Προσδιορισμό όρων και διαμόρφωση πρότυπης ΣΕΑ μεταξύ Δημοσίου και ΕΕΥ. 5. Αναγνώριση τυχόν εμποδίων σχετικών με τη δημόσια λογιστική και τις φοροτεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για πληρωμές, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, ενεργειακών έργων που υλοποιούνται μέσω ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων ώστε να είναι εφικτή η υλοποίησή τους. 6. Υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση/κάλυψη θεμάτων ιδιωτικής ασφάλισης, προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα. 7. Παροχή συμβουλευτικών/νομικών υπηρεσιών για τη προκήρυξη, τη διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση και συμβασιοποίηση έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ σε επιλεγμένα κτίρια του δημόσιου τομέα.